Verlof en aanwezigheid

VERLOF EN VERZUIM

Alle leerlingen die het onderwijs volgen op het Vossius Gymnasium zijn verplicht het volledige onderwijsprogramma te volgen en dus aanwezig te zijn bij alle ingeroosterde lessen en bij alle andere onderwijsactiviteiten die buiten het lesrooster om worden georganiseerd. Bij het maken van de roosters gaan wij er vanuit dat leerlingen onafhankelijk van hun lesrooster voor de school beschikbaar zijn vanaf 08.00 uur in de ochtend tot 16.30 uur in de middag. Ook van ingeschreven leerlingen die niet meer leerplichtig zijn verwachten wij deze beschikbaarheid. Dit neemt niet weg dat het soms onvermijdelijk is dat leerlingen lessen verzuimen of dat zij verlof nodig hebben.

Om het verzuimbeleid in de praktijk goed te kunnen uitvoeren, verwachten wij dat ouders en leerlingen zich houden aan de volgende afspraken.

  • Als uw kind te laat is (het 1e uur of later), moet hij/zij zich de volgende ochtend melden bij de balie om 08.00 uur. Er zijn geen verdere consequenties als dit correct gebeurt. Als uw kind zich de volgende ochtend niet om 08.00 uur meldt, verwachten we uw zoon of dochter daarna twee maal voor een schooldag met een zgn. vierkant rooster: hij/zij blijft dan van 08.00 uur tot 16.30 uur op school.
  • In het geval dat een leerling ziek is en niet naar school kan komen, belt u als ouders vóór 08.15 uur naar de school via 020-6620934 of u stuurt een mail naar absentie@vossius.nl. U kunt uw kind voor maximaal 2 dagen ziekmelden. Als uw kind daarna nog ziek is, vragen wij u om opnieuw te bellen of te mailen. Als uw kind om een specifieke reden langere tijd niet naar school kan komen, is er overleg nodig met de afdelingsleider of zorgcoördinator om dit goed te regelen en te registreren.
  • Als uw kind gedurende een schooldag één of meerdere lessen wegens een geldige reden (bijv. doktersbezoek of verlof) niet kan volgen, dan is het van groot belang dat hij/zij hiervoor uiterlijk de voorafgaande schooldag door u als ouders afgemeld wordt via het absentieformulier op de website en dit stuurt aan absentie@vossius.nl. Hierbij geldt het dringende verzoek van de school om afwezigheid wegens dokters- of tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten lestijden te laten plaatsvinden en het missen van toetsen te voorkomen.
  • Indien afmelding niet of te laat plaatsvindt, dus als een leerling gedurende één of meerdere lessen afwezig is geweest zonder dat de reden van tevoren duidelijk was, dan zien wij dit als spijbelen. De leerling en de ouders ontvangen dan aan het eind van de dag een bericht, waarin staat dat de leerling zich de volgende dag moet melden bij de afdelingsleider. Er volgt dan een schooldag met een vierkant rooster voor elk lesuur dat de leerling zonder vooraf gemelde geldige reden afwezig was.
  • Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt en naar huis moet, wordt er eerst door een medewerker van de school naar u als ouders gebeld. Of we laten uw kind bellen in aanwezigheid van een medewerker. Pas na dit telefonisch contact laten we uw kind naar huis gaan. Als we u niet kunnen bereiken, maken wij zelf een inschatting of we het wel of niet verstandig vinden uw kind naar huis te laten gaan. We sturen u dan in elk geval een sms-bericht om u op de hoogte te stellen.

Afwezigheid bij examens

Wanneer een leerling door ziekte of wegens een andere vorm van overmacht niet in staat is aan een examen (schoolexamen of centraal examen) deel te nemen, dient één van de ouders/verzorgers vóór 08.30 de leerling telefonisch af te melden (020-6620934). Zodra de leerling weer op school kan komen, levert hij/zij een door één van de ouders getekende verklaring in bij de examensecretaris.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

De leerplichtwet maakt het voor scholen mogelijk om binnen bepaalde grenzen verlof te verlenen wegens bijzondere, zwaarwegende omstandigheden van de leerling en/of van zijn ouders. Zo’n verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd en besproken met de afdelingsleider en kan in principe niet worden verleend in aansluiting op vakanties, ter voorkoming van zgn. luxeverzuim. De regeling en het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

Voor meer gedetailleerde informatie over het schoolbeleid ten aanzien van het voorkomen en verantwoorden van schoolverzuim, verwijzen wij naar het verzuimprotocol.

Per 6-11 zijn er aanpassingen op de verzuimprotocollen van toepassing, deze protocollen worden op dit moment geüpdatet. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is uploaden wij deze op de website.