Verlof en verzuim

Alle leerlingen die het onderwijs op het Vossius Gymnasium volgen, zijn verplicht het volledige onderwijsprogramma te volgen en dus aanwezig te zijn bij alle ingeroosterde lessen en bij alle andere onderwijsactiviteiten die buiten het lesrooster om worden georganiseerd.

 

Bij het maken van de roosters gaan wij er vanuit dat leerlingen onafhankelijk van hun lesrooster voor de school beschikbaar zijn vanaf 08.00 uur in de ochtend tot 16.30 uur in de middag. Ook van ingeschreven leerlingen die niet meer leerplichtig zijn verwachten wij deze beschikbaarheid. Dit neemt niet weg dat het soms onvermijdelijk is dat leerlingen lessen verzuimen of dat zij verlof nodig hebben.

Om het verzuimbeleid in de praktijk goed te kunnen uitvoeren, verwachten wij dat ouders en leerlingen zich houden aan de volgende afspraken.

  • Als een leerling te laat is (het 1e uur of later), moet deze zich de volgende ochtend melden bij de balie om 08.00 uur. Er zijn geen verdere consequenties als dit correct gebeurt. Als de leerling zich de volgende ochtend niet om 08.00 uur meldt, verwachten we de leerlingdaarna twee maal voor een schooldag met een zogenaamd “vierkant rooster”: de leerling is dan van 08.00 uur tot 16.30 uur op school.

 

  • Als een leerling ziek is en niet naar school kan komen, belt u als ouders vóór 08.15 uur naar de school via 020-6620934 of u stuurt een mail naar absentie@vossius.nl. U kunt uw kind voor maximaal 2 dagen ziekmelden. Als uw kind daarna nog ziek is, vragen wij u om opnieuw te bellen of te mailen. Als uw kind om een specifieke reden langere tijd niet naar school kan komen, is er overleg nodig met de afdelingsleider of zorgcoördinator om dit goed te regelen en te registreren.

 

  • Als een leerling gedurende een schooldag één of meerdere lessen wegens een geldige reden (bijv. doktersbezoek of verlof) niet kan volgen, dan is het van groot belang dat deze hiervoor uiterlijk de voorafgaande schooldag door u als ouders afgemeld wordt via het absentieformulier op de website en dit stuurt aan absentie@vossius.nl. Hierbij geldt het dringende verzoek van de school om afwezigheid wegens dokters- of tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten lestijden te laten plaatsvinden en het missen van toetsen te voorkomen.

 

  • Indien afmelding niet of te laat plaatsvindt (dus als een leerling gedurende één of meerdere lessen afwezig is geweest zonder dat de reden van tevoren duidelijk was), dan zien wij dit als spijbelen. De leerling en de ouders ontvangen dan aan het eind van de dag een bericht, waarin staat dat de leerling zich de volgende dag moet melden bij de afdelingsleider. Er volgt dan een schooldag met een vierkant rooster voor elk lesuur dat de leerling zonder vooraf gemelde geldige reden afwezig was.

 

  • Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt en naar huis moet, wordt er eerst door een medewerker van de school naar u als ouders gebeld. Of we laten uw kind bellen in aanwezigheid van een medewerker. Pas na dit telefonisch contact laten we uw kind naar huis gaan. Als we u niet kunnen bereiken, maken wij zelf een inschatting of we het wel of niet verstandig vinden uw kind naar huis te laten gaan. We sturen u  in elk geval een sms-bericht om u op de hoogte te stellen.

Afwezigheid bij examens

Wanneer een leerling door ziekte of wegens een andere vorm van overmacht niet in staat is aan een examen (schoolexamen of centraal examen) deel te nemen, stellen de ouders/verzorgers vóór aanvang van de desbetreffende toets de examensecretaris en afdelingsleider van klas 5 en 6 hiervan in kennis via het mailadres examen@vossius.nl. Zodra de leerling weer op school kan komen, levert deze een door één van de ouders getekende verklaring in bij de examensecretaris.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

De leerplichtwet maakt het voor scholen mogelijk om binnen bepaalde grenzen verlof te verlenen wegens bijzondere, zwaarwegende omstandigheden van de leerling en/of van zijn ouders. Dit verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd en besproken met de afdelingsleider. Het kan in principe niet worden verleend in aansluiting op vakanties, ter voorkoming van zogenaamd  luxeverzuim. De regeling en het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

Voor meer gedetailleerde informatie over het schoolbeleid ten aanzien van het voorkomen en verantwoorden van schoolverzuim, verwijzen wij naar het verzuimprotocol.

verlofformulier