Notulen algemene ledenvergadering 7 november 2016

Agenda:
1. Opening
2. Jaarverslag 2015-2016
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van maandag 23 november 2015
4. Financiële gang van zaken
a. Financieel verslag
b. Verslag kascontrole / begroting 2016
c. Verkiezing kascontrolecommissie
5. Penningmeester
6. Rondvraag
7. Sluiting

CONCEPT Notulen, onder voorbehoud goedkeuring ALV.
Aanwezige bestuursleden: Lieke van der Voort (voorzitter), Floor Toot (secretaris), Erik Plakman (penningmeester), Uzzi Matt, Agnès Hoogendijk, Karel Scheepers (notulen), Borut Stavrov (in de zaal) Aanwezig namens het Vossius: Jan van Muilekom (rector)
Aanwezige ouders: circa 33, waarvan ongeveer de helft van 1 e klassers 1.

Opening Lieke van der Voort opent de vergadering en stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de vereniging en moeder van Hugo (3E) en Olivier Meyers (6C). Zij legt uit dat de oudervereniging alle ouders vertegenwoordigt en vijf maal per jaar vergadert met de rector (Jan van Muilekom) over zaken van algemeen belang die individuele gevallen overstijgen. Om deze zaken te signaleren wordt onder meer contact onderhouden met de klassenouders. De punten die in de klassenoudersbijeenkomst van 12 oktober j.l. zijn geïnventariseerd zullen op 16 november a.s. met de rector worden besproken en niet in deze algemene ledenvergadering worden behandeld. Daarnaast ondersteunt de oudervereniging de schoolleiding bij buitenschoolse activiteiten (zoals concerten en uitvoeringen) en wordt assistentie verleend bij de diploma uitreiking, waarbij ook de ‘vosjes’ en gegraveerde pennen worden verzorgd.

Ook wordt er jaarlijks een geschenk aan de school gegeven, zoals in de afgelopen jaren bijvoorbeeld gordijnen voor op het toneel, een vitrinekast en een draadloze microfoon. Tenslotte wordt de lezing door Eveline Crone (auteur van o.a. ‘Het puberende brein’) om 20.15u aangekondigd. [Later toegevoegd: waarbij circa 100 ouders aanwezig waren.] Ook de overige bestuursleden stellen zich kort voor, omdat er de nodige wijzigingen in het bestuur hebben plaatsgevonden. Floor Toot is in juni 2016 bij het bestuur gekomen en is nu secretaris. Zij heeft twee kinderen op het Vossius: Jet (2C) en Tijn Uijlenburg (3E). Uzzi Matt is moeder van Fanni van Andel (5A) en zit al 5 jaar in het bestuur, tot voor kort als secretaris en nu als gewoon bestuurslid. Eind van het schooljaar zal zij aftreden als bestuurslid. Zij zal de vergadering eerder verlaten wegens andere verplichtingen. Erik Plakman is vader van Jynthe Plakman (4D) en is nu sinds 5 jaar penningmeester van het bestuur. Eind van dit schooljaar zal hij terugtreden als penningmeester. Agnès Hoogendijk is moeder van Tess op het Veld (3A) en zat tot afgelopen schooljaar ook in de medezeggingschapsraad (MR) van het Vossius. Op dit moment is de vacature voor een bestuurslid uit de MR nog niet vervuld in het Ouderbestuur. Karel Scheepers is vader van Willem Scheepers (2A) en heeft sinds september 2016 zitting in het bestuur. Vandaag maakt hij de notulen.

2. Jaarverslag 2015-2016
De voorzitter geeft de aanwezigen een paar minuten gelegenheid om het jaarverslag 2015-2016 door te nemen. Een ouder vraagt of de attenties voor de leraren die de Romereis hebben begeleid zijn uitgereikt in de aanwezigheid van de kinderen, omdat dit zou kunnen bijdragen aan het besef van de grote inzet door de leraren voor deze 10 daags reis. Lieke van der Voort antwoordt dat dit niet het geval is. Jan van Muilekom licht toe dat de meeste kinderen de leraren bij terugkomst op Schiphol hebben bedankt en dat de leraren de reis ook graag begeleiden. Een andere ouder vraagt waar de onderwerpen vandaan komen die op 16 november a.s. met de rector zullen worden besproken. Lieke van der Voort antwoordt dat deze onderwerpen afkomstig zijn van bijeenkomsten met de klassenouders, het bestuur van de oudervereniging zelf, of de school. Ook worden lopende zaken zoals de verbouwing besproken. Uzzi Matt licht toe dat de notulen van de vergaderingen met de rector op de website van de school staan. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen en het jaarverslag 2015-2016 wordt vastgesteld.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van maandag 23 november 2015
De voorzitter geeft de aanwezigen een paar minuten gelegenheid om de notulen door te nemen. Een ouder verwijst naar de discussie over de plaatsing van huiswerk op Magister die op p.2 van de notulen staat en waarbij Jan van Muilekom toelicht dat binnen het lerarenteam discussie plaatsvindt over de vraag of dit de zelfstandigheid van leerlingen niet belemmert. In de lezing van Jelle Jolles na de ALV van vorig jaar kwam volgens de ouder aan de orde dat het puberbrein nog niet zover is ontwikkeld. De ouder vraagt zich af of dit punt bij de discussie met de leraren is meegenomen. Jan van Muilekom antwoordt dat eind vorig schooljaar met de leraren een compromis is gesloten tussen enerzijds eigen verantwoordelijkheid en anderzijds het helpen van jongere kinderen. Dit houdt in dat alle leraren de stof die op is gegeven voor proefwerken en SO’s van klas 1 en 2 moeten noteren in Magister. Noteren van het huiswerk geschiedt op vrijwillige basis. Een andere ouder vraagt waarom niet gewoon alle leraren het huiswerk noteren? Jan van Muilekom legt uit dat dit de invulling is van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Hij geeft ook aan dat de hoofdregel is dat wat in de klas is gezegd geldt, ook al staat het anders in Magister. De ouder vindt dat het probleem dan komt te liggen bij de andere leerlingen, omdat dan steeds navraag bij hen wordt gedaan. Een andere ouder concludeert dat Magister dus niet 100% betrouwbaar is. Jan van Muilekom beaamt dit, maar voegt daaraan toe dat het daarbij natuurlijk alleen om uitzonderingen mag gaan. Hij verzoekt ouders te melden indien leraren zich niet houden aan de afspraak om alle proefwerken en SO’s voor de klassen 1 en 2 in Magister te noteren. Floor Toot constateert dat leraren niet verplicht kunnen worden om alles in Magister te noteren, maar dat er ieder jaar een stapje in die richting wordt gezet.

Verder vraagt een ouder hoe de aansturing van de klassenouders door de oudervereniging plaatsvindt. Na de borrel in de eerste klas is er weinig activiteit geweest. Lieke van der Voort antwoordt dat de invulling van het klassenouderschap individueel verschilt. In de praktijk zijn de klassenouders vooral in de eerste en tweede klas actief en verwatert dit daarna, omdat er dan ook minder behoefte aan bestaat. Floor Toot licht toe dat alle klassen nu een klassenouder hebben en dat er een mail aan hen is gestuurd over wat er van hen wordt verwacht, zoals het organiseren van ouderborrels en het doorgeven van aandachtspunten aan het bestuur van de oudervereniging. Een ouder tipt dat in de eerste bijeenkomst met de mentor gevraagd zou kunnen worden wie er klassenouder wil worden.

Een andere ouder vraagt of per klas kan worden doorgegeven wie de 3 klassenouder is. Jan van Muilekom stelt voor de namen van de klassenouders bekend te maken, bijvoorbeeld op in de notulen of op de website van school. Het bestuur vindt dit een goed voorstel en zal dit voorleggen aan de klassenouders.

Een andere vraag van een ouder is wat wordt bedoeld met de vermelding van ‘veiligheid’ in de notulen. Floor Toot antwoordt dat dit waarschijnlijk betrekking heeft op dreiging van terrorisme, omdat de ALV vorig jaar vlak na de aanslagen op de Bataclan in Parijs plaatsvond.

Tenslotte stelt een ouder dat verschillende leerlingen die in de problemen zijn gekomen door ziekte, een ongeluk, of anderszins van het Vossius af zijn gegaan en uiteindelijk met succes hun opleiding op een andere school hebben afgemaakt. Hij vraagt zich af of deze leerlingen met betere begeleiding niet op het Vossius hadden kunnen blijven. Niet altijd volgt de school daarbij het advies van de huisarts op. Dat zou volgens hem verplicht moeten zijn. Verder stelt deze ouder dat er bij bepaalde leerlingen problemen met drank en drugs op school zijn. Dat nemen zij dan over van hun ouders in Amsterdam Zuid die ook teveel drinken. Jan van Muilekom antwoordt dat hij niet op individuele gevallen in kan gaan en verzoekt de ouder vanwege de privacy geen namen van leerlingen te noemen. In algemene zin is het wel zo dat er bij sommige jongens vanaf de vijfde klas soms problemen ontstaan waardoor zij moeilijk te motiveren zijn. Gevallen van gedrogeerde leerlingen in de klas zijn zeer zeldzaam. Er wordt volgens Jan van Muilekom door de school juist wel veel aandacht en ondersteuning gegeven aan probleemgevallen. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen en de notulen van de ALV 23 november 2015 worden vastgesteld.

4. Financiële gang van zaken
a. Financieel verslag
Erik Plakman geeft aan dat er dit jaar er ruimte is voor een iets groter cadeau aan de school. Suggesties zijn welkom. Een ouder verzoekt om zuiniger te zijn met het bestuursetentje. Erik Plakman geeft aan dit bedrag zelf hoog te vinden en legt uit dat dit het gevolg was van een afstemmingsfout. Voor de begroting is uitgegaan van circa de helft van het bedrag. De bijdrage aan de oudervereniging bedraagt EUR 5 per jaar per kind. Gevraagd wordt waar de rest van de EUR 615 aan jaarlijkse ouderbijdrage naar toe gaat. Jan van Muilekom antwoordt dat dit geld door een onafhankelijke stichting wordt beheerd. Hij zal deze stichting vragen om verslag te doen aan de ouders. Het verslag wordt goedgekeurd en aan het bestuur wordt décharge verleend.

b. Verslag kascontrole / begroting 2016
De kascontrolecommissie heeft het financieel verslag 2015-2016 goedgekeurd. De handtekening van C. Vogelaars stond er op het verslag nog niet onder, maar deze heeft inmiddels per e-mail aangeven akkoord te zijn. De begroting voor 2016-2017 is hetzelfde als de begroting voor 2015-2016. Een ouder vraagt of het mogelijk is om een tweede set boeken aan te schaffen voor coouders. De begroting 2016 wordt vastgesteld.

c. Verkiezing kascontrolecommissie
Beide leden van de kascontrolecommissie treden dit jaar af. Er melden zich twee nieuwe leden die door de vergadering worden benoemd, te weten Joris van Gool en Anna Wanders.

5. Penningmeester
Vanwege het einde van de termijn van de zittende penningmeester wordt er opvolging gezocht. Er hadden zich twee kandidaten aangemeld, waarvan een zich weer heeft teruggetrokken. Het heeft de voorkeur van het bestuur om een oplossing binnen het zittende bestuur te vinden, om het aantal bestuursleden binnen de perken te houden. Daarom zal eerst worden uitgezocht of dit kan. Eind van het schooljaar is dit pas aan de orde.

6. Rondvraag
Jan van Muilekom geeft een korte toelichting op de voorgenomen uitbreiding van de school. Deze is ingrijpend en zal de nodige voeten in de aarde hebben. De gemeente heeft het toegekende budget verhoogd van EUR 5,0 miljoen naar EUR 5,8 miljoen, omdat er een hoog CO2 gehalte op school was geconstateerd en dit probleem in het kader van het project ‘frisse scholen’ het best in combinatie met de verbouwing aangepakt kan worden. Het schoolgebouw is een Rijksmonument, hetgeen betekent dat de nodige procedures moeten worden doorlopen. Er is inmiddels een architect benoemd (Marlies Romer Architects) op basis van het Programma van Eisen dat samen met onder meer de MR en de leraren is opgesteld. Er zullen twee nieuwe gymzalen onder het binnenplein worden aangelegd. Hierdoor komt er ruimte vrij in het pand. Er komt een nieuwe lichte kantine aan de zijde van binnenplaats. Onder de binnenplaats komt naar verwachting ook extra ruimte voor onder meer ICT-voorzieningen, de leerlingenbond, etc. De gehele huidige kelder zal waarschijnlijk nodig zijn voor fietsen. Het is nog niet zeker of het lukt alle fietsen te stallen. Dit is daarom ook nodig omdat er een serre komt op de binnenplaats. De bedoeling hiervan is plekken te realiseren waar rustig gewerkt kan worden, bijvoorbeeld tijdens tussenuren. Er komt ook een lift. Tijdens de verbouwing blijft de school in het gebouw. Dit is volgens de architecten mogelijk. Wel heeft dit consequenties, zoals tijdelijk een beperkte ruimte op het binnenplein. Ook vergt dit extra aandacht voor de veiligheid in verband met werkverkeer, stellages, etc. De planning, zoals die nu luidt, is om de volgende zomervakantie te beginnen en het jaar daarna in de zomervakantie af te ronden.

Verder wordt de aandacht gevraagd voor de folder van de vrienden van het Vossius (ook: www.vriendenvanhetvosssius.nl). Dankzij deze stichting kunnen tal van extra en zeer gewaardeerde activiteiten worden georganiseerd.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20u.