Terug naar nieuws overzicht

Nieuwe Overgangsregeling Schooljaar 2019-2020

14 mei 2020

(ter vervanging van het gestelde onder ‘Overgangsnormen’ op pagina 24 en 25 van de eerder vastgestelde Schoolgids 2019-2020, na instemming van de MR 20 april 2020)

Overgangsregeling jaarlagen 1 tot en met 5

 • Elke leerling heeft het recht op school te doubleren.
 • Bij 1 tot en met 3 minpunten is de leerling bevorderd
 • Bij 4 tot en met 9 minpunten wordt de leerling binnen de overgangsvergadering besproken. De overgangsvergadering betrekt bij haar overwegingen het werkgedrag van de leerling gedurende het schooljaar alsmede de inhoud van een door de leerling samen met zijn/haar mentor opgestelde Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).De vergadering besluit vervolgens op grond van argumenten om de leerling te bevorderen, te laten doubleren of een op de leerling toegespitst programma op te leggen om de leerling met vertrouwen aan het volgende schooljaar te laten beginnen. Leerling en ouders kunnen er (vervolgens) vrijwillig voor kiezen dat de leerling op school doubleert.
 • Bij 10 of meer minpunten moet de leerling doubleren.
 • De leerling mag in het schooljaar 2020-2021 niet op school doubleren, indien hij/zij op basis van de eerder voor het schooljaar 2019-2020 vastgestelde overgangsregeling geen recht zou hebben gehad op school te doubleren.

Bijzondere bepaling klas 5

 • Indien er aan het einde van het schooljaar 2019-2020 geen se-week kan plaatsvinden, is ook de leerling met 4 of meer minpunten bevorderd, mits zij/hij de overgangsvergadering een samen met haar/zijn mentor opgestelde POP heeft aangeboden.
 • Een en ander laat onverlet dat de overgangsvergadering het advies kan geven dat de leerling op school doubleert.
 • Leerling en ouders kunnen er (vervolgens) vrijwillig voor kiezen dat de leerling op school doubleert.
 • Indien leerling en ouders ervoor kiezen dat de leerling doubleert mag de leerling in het schooljaar 2020-2021 niet nog een keer in klas 5 doubleren.
Nota bene 1: De overgangsvergadering behoudt voor alle jaarlagen het recht de leerling buiten de norm te plaatsen en een besluit te nemen ten gunste van de leerling. Nota bene 2: Een 5 telt als 1 minpunt; een 4 als 2 en een 3 als 3 minpunten.

Toelichting bij de nieuwe overgangsregeling

 • Indien de overgangsvergadering een advies tot doubleren neemt, zal de argumentatie daarvoor terstond aan ouders en leerling kenbaar worden gemaakt.
 • Bij de overgangsregeling jaar 1 tot en met 5, laatste streepje. Het gaat hier om de volgende formuleringen in de eerder ‘voor 19-20 vastgestelde overgangsregeling: “Een leerling mag maximaal eenmaal in de onderbouw en maximaal eenmaal in de bovenbouw doubleren. Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren overdoen. Met meer dan 9 minpunten mag een leerling niet doubleren, tenzij er valide redenen zijn die tot dit aantal minpunten geleid hebben.
 • De zorgcoördinatoren zorgen voor een format voor het POP dat zo is ingericht dat een leerling aandacht moet geven aan de vakken die hij/zij onvoldoende heeft afgerond, waarbij hij/zij aangeeft welke extra inspanningen hij/zij in de eerste twee maanden van het jaar gaat doen en hij/zij verklaart dat hij/zij daadwerkelijk gebruik zal maken van de door de school ter beschikking gestelde extra (bij)lesuren, indien daarover afspraken zijn gemaakt. Leerlingen zijn verplicht dit format te gebruiken.
 • Een leerling die in het schooljaar 2019-2020 in klas 5 zit en doorstroomt naar klas 6 in het schooljaar 2020-2021, heeft, indien hij/zij in dat schooljaar niet slaagt, het recht het examenjaar op school over te doen.