META (meergetalenteerden) is een programma voor leerlingen in de onderbouw die het gymnasiumaanbod makkelijk aan kunnen. Het project vindt plaats onder schooltijd tijdens de reguliere lessen. Dit gaat in overleg met de vakdocent. Het META-project duurt één rapportperiode en wordt afgerond met een eindpresentatie voor ouders en belangstellenden. Elke week vindt er een voortgangsgesprek plaats met de begeleider, daarnaast is er tijd die individueel en zelfstandig aan studie of onderzoek wordt besteed. Dit kan maximaal 3 uur per week aan lesuren zijn. Wij proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk aan de weet te komen over onze nieuwe leerlingen. Dat doen wij door schoolresultaten te analyseren en (taal- en reken) onderzoeken te doen in de eerste weken van het schooljaar. Na deze eerste inventarisatie krijgen leerlingen gerichte begeleiding op die gebieden waar zij lacunes hebben. In de eerste klas laten wij kinderen onderzoeken door het Centrum voor Begaafdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de uitkomsten bieden wij leerlingen passende begeleiding. Dat kunnen vaardighedencursussen zijn (organiseren, memoriseren), hulplessen en uitdagende projecten. De Diataaltoetsen in de eerste en tweede klassen geven inzicht in de taalvaardigheden van onze leerlingen.