Extra activiteiten buiten de lessen

Onze leerlingen blijken over veel talenten te beschikken, zodat we regelmatig mogen genieten van verrassende voorstellingen, wedstrijden en uitvoeringen. Leerlingen kunnen volop oefenen in onze prachtige aula, in het muzieklokaal en in de geluiddichte studio’s. Leerlingen hebben de keus en kunnen door middel van audities hun talenten de kans geven. Naast de ingeroosterde lesuren zijn veel leerlingen langer op school om deel te nemen aan het extra aanbod.

Vossius bigband

De bigband is een leerorkest onder leiding van arrangeur en bandleider Gerrit Jan Binckhorst. Met een blazerssectie van trompetten, trombone en saxen, aangevuld met klarinetten, fluiten en een ritmesectie met percussie, drums, bas, gitaar en piano speelt de bigband een dansbare mix van jazzstijlen met Afro-Cubaanse  invloeden, Noord-Amerikaanse bigband jazz en funky grooves. Ieder jaar is er weer plaats voor nieuwe muzikanten. De bigband speelt tijdens producties als Café Chantant op school, maar ook op locaties buiten de school bijvoorbeeld in de North Sea Jazzclub.

Het schoolorkest

Het schoolorkest is een symfonieorkest dat zich uitsluitend richt op een klassiek repertoire. Het schoolorkest staat onder de enthousiaste leiding van Douwe Nautu, die de muziek aanpast aan de bezetting en soms zelf arrangementen maakt. Ieder jaar speelt het schoolorkest naast de wekelijkse repetities in ieder geval op ons kerstconcert, tijdens het Triple Date-concert met de bigband en de Vossius Vocals en in het Concertgebouw tijdens het Orkestival. Het Orkestival is een festival waar veel landelijke gymnasiale schoolorkesten aan deelnemen.

De Bond

De Gymnasiasten Bond Vossius, kortweg De Bond, is onze leerlingenvereniging. De Bond is verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei activiteiten op school. Zo organiseert het bestuur van de Bond het Sporttoernooi, het eerste- en tweedeklassentoernooi, feesten en het kerstgala. Alle leerlingen zijn lid van De Bond en kiezen elk jaar uit de vijfde-klas leerlingen hun bestuur.

Vulpes en Aloopex

Onze schoolkrant, Vulpes, bestaat al sinds de oprichting van de school. Vele latere beroemdheden hebben in deze krant hun eerste literaire probeersels gepubliceerd. Vulpes is het Latijnse woord voor ‘vos’. Korte bijdragen over de actualiteit van het schoolleven vinden de laatste jaren een plek in de Aloopex (Grieks voor ‘vos’). De Aloopex heeft meer het karakter van een vlugschrift en wordt gecompleteerd door het Aloopex-journaal op het internet.

 Jazzkoor Vossius Vocals

Onder leiding van zangeres Rebecca Lobry zingt het koor wereldmuziek, close harmony- en jazzstandards. Er wordt gewerkt aan stemvorming, stemtechniek en performance. Nieuwe koorleden moeten auditie doen. Het koor zingt op het kerstconcert, Café Chantant en treedt ook regelmatig op buiten school. Het koor heeft een vaste pianist, bij optredens aangevuld met een bassist en een drummer.

Theaterproducties

Elk jaar brengen wij zowel een onder- als bovenbouwproductie op de planken waar enkele tientallen leerlingen aan deelnemen. Enthousiaste docenten die naast hun eigen vakgebied meer talenten hebben, verzorgen de productionele en artistieke leiding.

Sporttoernooi/Culturele week

Eén week lang in het voorjaar barst de school bijna uit haar voegen door de talrijke activiteiten op sportief en cultureel gebied. Er zijn sportwedstrijden in de gymzalen, in de Apollohal en in het Beatrixpark. Vierde klassers vormen in die week het “Vossius Parlement” en bekwamen zich in het debatteren; eersteklassers spelen de Metamorfosen van Ovidius, de derde klassen voeren eveneens een groot project uit en de overige klassen krijgen excursies en projecten aangeboden. Een jury van leerlingen beoordeelt de activiteiten. De organisatie van de sportactiviteiten in deze week ligt in handen van het bestuur van De Bond.

Café Chantant

Een hoogtepunt in het jaar is het Café Chantant. In een weekend in februari voeren leerlingen en docenten een uitgebreid variétéprogramma uit. Ze treden op met zang en dans, klassieke en populaire muziek, toneel en cabaret. De organisatie van het Café Chantant staat onder leiding van drie docenten in nauwe samenwerking met de leerlingen.

Theatertechniek/Beeld- en Geluidstechniek

De aula van het Vossius heeft een professionele theateruitrusting. Theatertechnicus Robbert de Jongh verzorgt samen met leerlingen het licht en geluid bij de vele producties. De begeleiding van Robbert is erop gericht dat  de  leerlingen  zelfstandig  de  techniek  kunnen  bedienen.

Culturele activiteiten in de onderbouw

In de eerste drie klassen bezoeken de leerlingen verschillende culturele instellingen waaronder de belangrijkste Amsterdamse musea. Daarnaast zijn er kunstprojecten voor iedere jaarlaag. We kiezen dan voor kunstdisciplines die in de reguliere lessen minder aan bod komen. De tweede klas krijgt een Dansdag in samenwerking met het Muziektheater op school met een uitvoering voor de ouders. De derde klas doet een Filmproject (samen met het filminstituut Eye en het vak filosofie).

Excursies/stages

Elk leerjaar tot en met de vijfde heeft een meerdaagse activiteit onder leiding van docenten met een thema zoals kennismaking in de eerste klas en moderne vreemde talen in de vierde klas. De vierdejaars verblijven in gastgezinnen als zij in Frankrijk, Engeland of Duitsland zijn. Vierdejaars die het Geo Future-programma volgen gaan op excursie om samen met en van hun medeleerlingen meer over hun omgeving, het milieu en duurzaamheid te leren. De vijfdeklassers maken een negendaagse reis naar Rome waar zij kennis maken met de ‘Eeuwige Stad’ en de cultuurgeschiedenis van Europa, van de oudheid tot en met de moderne tijd.

Naast de meerdaagse excursies worden er veel dagexcursies gemaakt in de verschillende leerjaren. Vaak zijn deze excursies deel van het schoolexamenprogramma, zoals een tweedaagse veldwerkreis naar Zeeland en Rotterdam voor aardrijkskunde en naar Texel voor biologie.

Burgerschapsvorming

Het vak cultuurgeschiedenis in de eerste klas biedt een eerste kennismaking met de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Deze kennismaking wordt verdiept tijdens de diverse projecten buiten de school in de verschillende leerjaren. In de derde klas vindt een maatschappelijke stage plaats en in de vierde klas is er een stageweek met een beroepsoriënterend of maatschappelijk karakter. Aan deze stages zijn stageopdrachten verbonden. Het doel is om onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij te brengen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Het vak maatschappijleer in de vierde klas brengt de leerlingen op de hoogte van de Nederlandse staatsinrichting, het functioneren van het Nederlandse politieke systeem en dat van de Europese Unie. De theoretische onderbouwing wordt actief toegepast in het Vossius Parlement. Gedurende vier dagen verenigen leerlingen zich in politieke fracties en leren zij het politieke handwerk kennen. Deelname aan het European Youth Parliament is een aanvulling op dit politieke project. Ook kent het Vossius een actieve debatclub die gedurende het schooljaar aan diverse debatwedstrijden deelneemt zoals onder andere het NK-debatteren voor leerlingen uit de bovenbouw, het Unicef debattoernooi voor leerlingen uit de onderbouw en het Lagerhuisdebattoernooi voor leerlingen uit alle jaarlagen. Tijdens de lessen maatschappijleer, geschiedenis, Nederlands en filosofie is er aandacht voor burgerschap in verschillende perspectieven, landelijk, Europees en mondiaal. Onze leerlingen worden opgeleid en gestimuleerd tot het aannemen van een kritische, onderzoekende houding en te reflecteren op wat er geleerd en ervaren wordt.

Maatschappelijke stage

In de derde klassen doen de leerlingen een maatschappelijke stage van een dag. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met onbekende anderen uit de buurt, sociale vaardigheden oefenen en leren nadenken over zichzelf in de wereld.

Leerlingenparticipatie

Leerlingenparticipatie levert ons informatie op over hoe leerlingen denken over veel schoolse zaken die hen aangaan. Hun bijdrage levert in onze ogen een kwalitatief betere organisatie. Bovendien kunnen leerlingen leren van hun bijdrage aan activiteiten in het kader van leerlingenparticipatie.

De formele vormen van leerlingenparticipatie op schoolniveau zijn de leerlingenraad, De Bond, het project Vossius Parlement en de leerlingenvertegenwoordiging in de MR. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van de leerjaren. Een medewerker van de school begeleidt de leerlingenraad in hun activiteiten met adviezen en lichte coaching. De Bond is een gekozen groep leerlingen uit de vijfde klas die twee sporttoernooien en feesten organiseert. De Bond wordt begeleid door de conrector van de bovenbouw op inhoud en proces.

Leerlingen worden regelmatig bevraagd met enquêtes of in gesprekken over hun mening over het functioneren van docenten, hun gevoel van veiligheid en tevredenheid, hun mening over het mentoraat en over hun gezondheid.

Leerlingen worden betrokken bij de begeleiding van medeleerlingen door als juniorbegeleiders samen met de mentoren van de eerste klas onder meer het kamp te begeleiden. De juniorbegeleiders worden hiervoor getraind door een extern bureau Firma klaar voor de start. Leerlingen uit de bovenbouw bieden bijlessen aan en organiseren zelf de uitvraag en vervolg. De conrector bovenbouw bewaakt op afstand de uitvoering.

Daarnaast worden leerlingen op velerlei wijze betrokken bij schoolactiviteiten en doen zij ervaring op met allerlei werkzaamheden. Voorbeelden zijn de leerlingen die bij het boekenfonds werken en verantwoordelijk zijn voor inname, controle, klaarmaken van boekenpakketten en uitgifte van boekenpakketten, de leerlingen die op ouderavonden en andere schoolevenementen de koffie en thee verzorgen, de grote inzet van leerlingen tijdens de open dagen, corvee-indeling om de ruimte rond de school schoon te houden en de actieve betrokkenheid van leerlingen bij de culturele evenementen van het Vossius.