PRAKTISCHE ZAKEN

Schoolgids 2016-2017

Rooster

45-minutenrooster

We werken met een 45-minutenrooster. Voor sommige vakken is het gunstiger om met langere leseenheden te werken. In dat geval roosteren we eenheden van negentig minuten in. Vakken waarvoor een hoge contactfrequentie belangrijker is dan continuïteit, doceren we gedurende een half jaar.

Lesuitval

In de eerste en tweede klassen worden lessen die uitvallen zoveel mogelijk opgevangen door collegadocenten die vaklessen geven.

Dakpanconstructies

Wij willen onze leerlingen veel ruimte voor keuzes bieden. In de bovenbouw leidt dit een enkele keer tot uitgebreide vakkenpakketten die niet in het rooster gepast kunnen worden. Voor deze leerlingen worden individuele afspraken gemaakt om vakken naast elkaar te volgen.

Roosteraanpassingen

Aangezien we een school zijn met veel activiteiten en excursies, moeten we flexibel zijn met het rooster. Ook docenten hebben soms verplichtingen elders. We stellen hen in de gelegenheid hun vakkennis op een hoog peil te houden. We beperken lesuitval zoveel mogelijk, maar het is niet altijd te vermijden. Leerlingen moeten er rekening mee houden dat zij tot 16.20 uur beschikbaar zijn voor de school. Op de dagen dat wij rapportvergaderingen hebben, hanteren wij het verkorte lesrooster. Hiernaast staan de lestijden van de reguliere lesdagen en van de dagen met een verkort lesrooster.

Lessentabellen

Lessentabel onderbouw
vakken 1e klas 2e klas 3e klas
    
Nederlands 3 3 3
Klassieke Talen 4    
Latijn   3 3
Grieks   3 3
Frans 3 2 2
Duits   3 3
Engels 2 3 2
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Cultuurgeschiedenis 1    
Economie     1,5
Wiskunde 3 3 3
Techniek 2    
Natuurkunde   2 2
Scheikunde     2
Biologie 2 1 2
Informatiekunde 1  1  
Informatica   1  
Muziek 2 1 1
Kunst Beeldend 2 2 1
Lichamelijke Opvoeding 3 3 2
Studieles 1,5 1 1
Filosofie     1
    
Lessentabellen bovenbouw
vakken 4e klas 5e klas 6e klas
    
Algemeen verplicht gedeelte 
Nederlands 3 3 2,5
Latijn/Grieks (+KCV) 5 5 3,5
Engels 2 3 2
Frans 2,5    
Duits 2,5    
Maatschappijleer 3    
Lichamelijke Opvoeding 2 2 1
    
Cultuur &Maatschappij profieldeel
Frans  2,5 3 2,5
Duits 2,5 3 2,5
Latijn/Grieks (+KCV) 5 5 3,5
Kunst Muziek 3 3 2,5
Kunst Beeldend 3 3 2,5
Filosofie 2 3 2,5
Geschiedenis 3 4 3,5
Economie 3 3 2,5
Aardijkskunde 2 3 2,5
Wiskunde A 2 4 3
    
Economie & Maatschappij profieldeel
Geschiedenis 3 4 3,5
Economie 3 3 2,5
Aardijkskunde 2 3 2,5
Wiskunde A 2 4 3
Wiskunde B 3 4 3,5
Geofuture 1    
    
Natuur & Gezondheid profieldeel
Biologie 3 3 3
Wiskunde A 2 4 3
Wiskunde B 3 4 3,5
Natuurkunde 3 3 3
Scheikunde 2 3 3
    
Natuur & Techniek profieldeel
Wiskunde B 3 4 3,5
Wiskunde D 2 3 2,5
Natuurkunde 3 3 3
Scheikunde 2 3 3

Toetsing en rapportage

Proefwerkrooster

Het schooljaar is in 2 periodes verdeeld. Het rooster verandert in de tweede helft van het jaar vanwege een verschuiving van de vakken die een half jaar gedoceerd worden. Voor het hele jaar maken we een proefwerkrooster om de proefwerken zo evenwichtig mogelijk te spreiden. Daarnaast hebben de leerjaren 1 tot en met 5 een proefwerkweek aan het eind van het schooljaar.

Schoolexamens

Bovenbouwleerlingen krijgen naast de proefwerken ook schoolexamens. Dit zijn toetsen die al meetellen voor het schoolexamen. Leerlingen krijgen voor maatschappijleer aan het eind van de vierde klas al hun eindcijfer. Hebben ze voldoende deelgenomen aan de lessen dan mogen ze een aantal toetsen herkansen. Leerlingen mogen schoolexamens aan het eind van leerjaar 4 en 5 alleen herkansen als ze over zijn. Aan het begin van elk schooljaar worden de Examenreglementen uitgereikt.

Rapport

De leerlingen krijgen drie maal per jaar een rapport met het voortschrijdend gemiddelde bij elk vak. De eerste twee rapporten zijn met één decimaal. Op het eindrapport, dat bepalend is voor de overgang, zijn de cijfers afgerond.

Overgangsnormen

Het eindrapport is beslissend voor de overgang naar een hogere klas. De docenten kijken behalve naar de cijfers op het eindrapport ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de leerling in het afgelopen jaar en naar zijn/haar vooruitzichten voor het komende jaar. Een leerling zonder onvoldoendes is bevorderd naar het volgende leerjaar. Heeft een leerling onvoldoendes, dan gelden de hierna aangegeven normen. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat de docentenvergadering aan het eind van het schooljaar, op basis van zwaarwegende omstandigheden, een beslissing buiten de norm neemt.

Overgangsnormen bovenbouw

Cijfers Jaar 4 en 5
5 B
5 5 B
4 B
3 H
5 4 T
5 5 5 T
4 4 H/TT
5 3 H
4 3 A

Overgangsnormen onderbouw

Cijfer Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
5 B       B B
5 5 T T B/T
4 T T B/T
3 T T T
4 5 A/TT H/TT H/T
5 5 5 A A/H/TT A/H/TT
4 4 A A/H/ A/H/TT
3 5 A/TT A/H A/H/TT
4 5 5 A A A
5 5 5 5 A A A

Verklaring der tekens:

B= Bevorderen 

T=Taak                

A=Afwijzen

H=Herexamen                

TT= 2 Taken

Praktische informatie

Regels bij verzuim

Ouders geven bericht aan de school vóór 08.30 uur op de eerste dag van ziekte: telefonisch via 020 6620934 of per e-mail via absentie@vossius.nl. Bij terugkomst levert de leerling een briefje in van (één van) de ouders.

Verzuimbeleid is een onderdeel van leerlingbegeleiding. Bij leerlingen die (te) veel verzuimen, zoeken we naar achterliggende oorzaken van hun gedrag. Zonodig sturen we leerlingen naar het ‘ziekteverzuimproject’. Doel van het verzuimbeleid is het voorkomen van leerachterstanden en bewaken van het welzijn van onze leerlingen.

Van een leerling die terugkeert na absentie verwachten we dat hij/zij leerachterstanden zo snel mogelijk probeert weg te werken. Indien nodig maakt de leerling samen met de mentor een plan van aanpak. Ieder lesuur worden afwezige leerlingen en leerlingen die te laat in de les verschijnen geregistreerd. Ouders kunnen in overleg met hun kind meekijken in het online absentieoverzicht om op de hoogte te blijven.

Voor verzuim bij schoolexamens en het Centraal Examen gelden andere regels. Deze zijn opgenomen in het examenreglement. Als er geen verantwoording van de kant van de ouders is, zal de betreffende leerjaarcoördinator daar om verzoeken. Bij langdurige afwezigheid door ziekte onderhoudt de mentor contact met de zieke leerling.

Meerdaags verlof buiten de schoolvakanties kan met een formulier van Bureau Leerplicht Plus (www.bureauleerplichtplus.nl)  worden aangevraagd bij de schoolleiding. Op de website van de leerplicht zijn tevens de richtlijnen voor verlof te vinden. Bij deze verlofaanvraag dienen bewijzen overlegd te worden. Kortdurend verlof (tot maximaal één dag) wordt aangevraagd bij en behandeld door de coördinator. Wij verwachten van de leerling dat deze zelf het initiatief neemt om de gemiste stof in te halen. Bij ongeoorloofde absentie neemt de coördinator telefonisch contact op met de ouders. Bij herhaalde absentie geeft de coördinator namen van leerlingen door aan de leerplichtambtenaar. Ouders ontvangen hiervan bericht.

Leerplichtambtenaar:

De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Wanneer de school ongeoorloofd schoolverzuim meldt, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders om na te gaan wat de reden is van het verzuim.

In samenwerking met ouders, school en hulpverleningsinstanties wordt dan gezocht naar een oplossing. De leerjaarcoördinator zal de leerplichtambtenaar inlichten wanneer ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende dagen heeft plaatsgevonden of bij vier opeenvolgende lesweken  indien  meer  dan  16  lesuren  zijn  verzuimd.  Ongeoorloofde afwezigheid rondom vakanties wordt streng gecontroleerd en als luxeverzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Contactgegevens:

Leerplichtplusambtenaar Cluster Zuid
President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Telefoon 020 252 46 48

Schorsing/Verwijdering

De OSZG heeft een reglement Schorsing/Verwijdering. Dit reglement is opgenomen in de bijlage bij deze gids.

Kluisjes

Leerlingen kunnen tegen een borg van 13 euro per jaar gratis een kluisje huren. Wie de sleutel verliest, koopt bij de claviger een nieuwe voor 13 euro. Voor het huren van een kluisje kunnen de leerlingen zich wenden tot de claviger.

Kantine

In de kantine, die elke schooldag geopend is, zijn allerlei eet- en drinkwaren te krijgen.Tijdens de pauzes is er een cateringbedrijf aanwezig dat warme snacks en vers belegde broodjes verzorgt. Er staan automaten waar frisdrank, soep en snoep verkrijgbaar zijn. Het cateringbedrijf heeft zich verbonden aan het handvest 'Gezonder voedingsaanbod op scholen'.

Verzekering

De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf of aan anderen toegebracht. De school is niet aansprakelijk voor eigendommen van leerlingen. Ze vergoedt dus geen materiële en/of medische kosten. Wel is voor iedere leerling een aanvullende scholierenverzekering afgesloten tegen ongevallen binnen schooltijd. Het is ouders aan te raden om zelf een reisverzekering af te sluiten voor hun kind voor de duur van de meerdaagse excursies.

Sponsoring

Sponsoring zijn geldelijke en/of materiële bijdragen aan de school die niet gebaseerd zijn op inkomsten volgens de onderwijswetgeving. Juist in een onderwijsomgeving vinden wij het van belang hierin transparant en betrouwbaar te handelen. Bij het accepteren van sponsoring handelt het Vossius volgens de richtlijnen uit het convenant van de wetgever "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". Dat houdt onder meer in dat er gezorgd wordt voor draagvlak door bespreking in de Medezeggenschapsraad en dat de school transparant is over de vorm en inhoud van sponsoring. Bij het vastleggen van sponsoring waakt het Vossius ervoor dat de onderwijskundige autonomie en integriteit van de school niet in het gedrang komen. De school heeft voor het werven van extra middelen van derden een stichting Vrienden van het Vossius.

 

Mediatheek

De uitgebreide mediatheek met een grote literatuur-, naslag-, dvd en krantencollectie bevindt zich op de zolderverdieping en is gedurende het schooljaar dagelijks geopend van 08.30  uur tot  16.30 uur. Professionele mediathecarissen beheren en actualiseren de collectie en begeleiden de leerlingen. Ouders die willen meehelpen, kunnen zich aanmelden bij mevrouw S.K. Lukkenaer.

Roostertijden
Klas 1 2014 - 2015
  
 
Lessentabellen bovenbouw
vakken 4e klas 5e klas 6e klas
    
Algemeen verplicht gedeelte 
Nederlands 3 3 2,5
Latijn/Grieks (+KCV) 5 5 3,5
Engels 2 3 2
Frans 2,5    
Duits 2,5    
Maatschappijleer 3    
Lichamelijke Opvoeding 2 2 1
    
Cultuur &Maatschappij profieldeel
Frans  2,5 3 2,5
Duits 2,5 3 2,5
Latijn/Grieks (+KCV) 5 5 3,5
Kunst Muziek 3 3 2,5
Kunst Beeldend 3 3 2,5
Filosofie 2 3 2,5
Geschiedenis 3 4 3,5
Economie 3 3 2,5
Aardijkskunde 2 3 2,5
Wiskunde A 2 4 3
    
Economie & Maatschappij profieldeel
Geschiedenis 3 4 3,5
Economie 3 3 2,5
Aardijkskunde 2 3 2,5
Wiskunde A 2 4 3
Wiskunde B 3 4 3,5
Geofuture 1    
    
Natuur & Gezondheid profieldeel
Biologie 3 3 3
Wiskunde A 2 4 3
Wiskunde B 3 4 3,5
Natuurkunde 3 3 3
Scheikunde 2 3 3
    
Natuur & Techniek profieldeel
Wiskunde B 3 4 3,5
Wiskunde D 2 3 2,5
Natuurkunde 3 3 3
Scheikunde 2 3 3

Herexamen

Indien een herexamen (maximaal één) wordt opgelegd, moet de leerling dit doen in een vak met een cijfer 5 of lager. In de rapportvergadering worden de eisen waaraan het herexamen moet voldoen vastgesteld. Indien de leerling het herexamen haalt, wordt hij alsnog bevorderd. De coördinator neemt altijd contact op met de ouders om gevolgen van zakken te bespreken. Het herexamen wordt nagekeken door twee docenten. Het cijfer van het herexamen wordt beschouwd als een buitengewone prestatie en staat op zichzelf. Dit cijfer wordt niet opgenomen in de cijferlijst. Een leerling die van school zou moeten indien het herexamen niet met een voldoende wordt afgesloten, mag geen herexamen opgelegd krijgen. Reden hiervoor is dat het vinden van een passende schoolomgeving zeer moeilijk is na de zomervakantie.

Doubleren

Een leerling mag maximaal éénmaal in de onderbouw en maximaal éénmaal in de bovenbouw doubleren. Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren overdoen. In het eerste leerjaar mag er niet gedoubleerd worden, tenzij er zodanig zwaarwegende sociaal-psychische redenen zijn dat wij een uitzondering maken. Met meer dan 9 minpunten, mag een leerling niet doubleren, tenzij er valide redenen zijn die tot dit aantal minpunten geleid hebben. Een 5 telt als 1 minpunt; een 4 als 2 minpunten en een 3 als 4 minpunten. Indien een leerling is afgewezen bij het eindexamen en in het nieuwe schooljaar lessen wil blijven volgen op het Vossius, zal bij een besluit tot toestemming daartoe de gebleken inzet van de leerling worden meegewogen.

 
 Praktische informatie

Praktische informatie

Bestuur

Samen met vijf andere gymnasia wordt het Vossius Gymnasium bestuurd door de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Dit is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur heeft de integrale verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid neergelegd bij de schoolleiding. De rector legt verantwoording af aan het bestuur.

Adresgegevens: Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, Postbus 5233, 2000 CE HAARLEM,
telefoon 023 5517147, fax 023 5517148.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en twee conrectoren.

Rector/docent geschiedenis en film: J. van Muilekom
Conrector ob/docent Frans: mw. S. Remesar
Conrector bb/docent Wiskunde: E. Nieuwenhuis

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad komt gemiddeld eenmaal per maand bijeen om over algemene schoolzaken te overleggen. Zo kunnen de benoeming van schoolleiding, de schoolbegroting en beleid ten aanzien van alcohol en drugs, in de vergadering ter sprake komen. De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, leerlingen en een vertegenwoordiging van het personeel. Contactpersoon: mevrouw Barbara Bronkhorst, voozitter.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad wordt iedere jaarlaag vertegenwoordigd door twee leerlingen. De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om voor de leerlingen relevante zaken te bespreken. Ook houdt deze raad zich bezig met de leerlingstatuten, de website, diverse enquêtes en culturele zaken die niet onder de Bond vallen.

Klachtenregeling

De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Dat is ook ons streven. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Het wordt op prijs gesteld wanneer iemand dat eerst kenbaar maakt aan de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. De schoolleiding is bereikbaar op het Vossius, Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam, telefoon 020-6620934. Binnen de OSZG is er een klachtenregeling vastgesteld. Deze is te vinden op de website van het Vossius. Het Vossius hanteert een binnen de OSZG ontwikkelde regeling Bezwaar en beroep bij toetsen en beoordelingen. Deze is te vinden op de website en in het examenreglement.

Inspectie

De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Contactgegevens: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113 111 (lokaal tarief).

Aanmelding/toelating

Na de Open Dagen kunnen leerlingen uit groep 8 zich tijdens de aanmeldronde conform het systeem van de OSVO aanmelden op het Vossius als ze een vwo-advies hebben van de basisschool.

Broertjes en zusjes van leerlingen die voor 1 oktober 2010 ingeschreven zijn en op het moment van aanmelding nog steeds op het Vossius zitten, hebben voorrang en hoeven niet mee te loten.

In hogere leerjaren kunnen leerlingen instromen na overleg met de desbetreffende conrector in de loop van het schooljaar. De aanmelding kan instroom in het lopende schooljaar betreffen of instroom in het volgende schooljaar.