OUDERS

Schoolgids 2016-2017

Contact met school

Wij willen ouders zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen en de ontwikkeling van hun kind. Andersom verwachten wij van ouders dat zij ons informeren als zich gebeurtenissen voordoen die van invloed zijn op de schoolprestaties en het welbevinden van hun kind. De steun van ouders is onontbeerlijk bij het handhaven van een goed leer- en leefklimaat. De mentor is de belangrijkste contactpersoon tussen de school en de ouders. In november is er de mogelijkheid om tijdens een mentorouderavond een afspraak te maken met de mentor. Vrijwel elke maand van het jaar krijgen alle ouders 'Oudermededelingen’ per e-mail opgestuurd.

Daarnaast houden we met informatie op de website en via facebook ouders op de hoogte van onze activiteiten. Tweemaal per jaar zijn er ouderspreekavonden waarbij ouders gesprekken kunnen aanvragen met een docent naar aanleiding van de ontwikkeling van de leerling bij het betreffende vak. Wij waarderen het zeer als ouders tijdens deze avonden alleen afspraken maken met de docent als er een gerichte aanleiding is voor het gesprek. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen in de loop van het jaar met hun ouders over de profielkeuze spreken, net zoals het vanzelfsprekend is dat de ouders graag willen weten waar hun kind voor kiest of kan kiezen. Wij organiseren daarom in december en maart profielavonden waarop de decaan uitleg geeft over de inrichting van het bovenbouwprogramma en over de keuzemogelijkheden.

Voor elk leerjaar is er bovendien een ouderavond. Deze bestaat uit een algemeen informatief of cultureel gedeelte vóór de pauze en daarna een meer op de klas gericht deel, waarin contacten tussen ouders onderling en tussen ouders en mentor verstevigd kunnen worden. Tijdens lesperioden waarin lesuitval te verwachten is door excursies e.d., nodigen wij ouders uit gastlessen te verzorgen.

Diplomauitreiking Vossius 2016

De Oudervereniging:

•    vertegenwoordigt alle ouders van Vossius-leerlingen. Alle ouders zijn automatisch lid van de OV. Het bestuur onderhoudt contact met de schoolleiding en kanaliseert contacten tussen ouders en de school voor wat betreft algemene zaken die grote groepen leerlingen en/of hun ouders betreffen. Daartoe vergadert het bestuur regelmatig met de rector. De oudervereniging wil bijdragen aan een goed schoolklimaat zodat onze kinderen een succesvolle en fijne schooltijd hebben.

•    ondersteunt (ook financieel) de schoolleiding bij allerlei (buitenschoolse) activiteiten en nieuwe initiatieven. We helpen jaarlijks bij diverse activiteiten (o.a. Open Dagen, aanwezigheid brugklasavond, Café Chantant, Winterconcert, diploma- uitreiking).

•   organiseert ieder jaar in november de Algemene Ledenvergadering waar alle ouders/verzorgers welkom zijn. Op deze avond komt naast het statutair verplichte huishoudelijk gedeelte ook altijd een inhoudelijk thema aan de orde. De afgelopen jaren waren dat onderwerpen als ‘tieners en alcohol’, ‘de puberhersenen’ en ‘’middelen-gebruik’.

•   faciliteert de mogelijkheid voor ouders om informeel samen te komen om ervaringen uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Twee klassenouders per klas organiseren bijeenkomsten en kunnen belangrijke informatie, vragen en verbeterpunten doorspelen aan het bestuur van de oudervereniging. De klassenouders komen per jaarlaag twee keer per jaar bijeen om lopende zaken met het bestuur van de OV te bespreken. De gespreksverslagen van alle bijeenkomsten worden geagendeerd bij het periodiek overleg tussen OV en de schoolleiding.

•    beheert de contributiebijdragen van de ouders aan de OV.
Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. De gevraagde bijdrage in het afgelopen jaar was € 5. De contributie wordt o.a. uitgegeven aan ondersteuning van culturele activiteiten op school. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe draadloze microfoons gekocht die tijdens optredens goede diensten bewijzen.
Afgelopen jaar zijn nieuwe gordijnen voor de het podium en bij de deur van de Aula geschonken.

•    heeft een afgevaardigde in de medezeggenschapsraad van het Vossius, in het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vossius, in het schoolfonds en is lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG; www.lozg.nl). Wanneer u wilt mee discussiëren over algemene onderwerpen betreffende gymnasiaal onderwijs (klassieke talen, loting, internationalisering), dan kunt u zich aanmelden bij het landelijk forum van de LOZG (www.lozg.nl). U kunt daar ook zelf een discussie starten. 

Voor degenen die daarvoor belangstelling hebben, zijn de statuten van de OV op te vragen via oudervereniging@vossius.nl of de secretaris Floor van Toot (floortoot8@gmail.com). Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger (assisteren bij activiteiten) dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via oudervereniging@vossius.nl.

De samenstelling van het bestuur 2016-2017 is als volgt:

Lieke van der Voort (voorzitter)moeder van Hugo (3E) en Olivier Meyers (6C)

Floor Toot (secretaris), moeder van Jet (2C) en Tijn Uijlenburg (3E)

Erik Plakman (penningmeester)vader van Jynthe Plakman (4D)

Uzzi Matt van Andel (bestuurslid)moeder van Fanni van Andel (5A) 

Borut Stavrov (bestuurslid), vader van Darjan Stavrov (3E)

Karel Scheepers (bestuurslid), vader van Willem Scheepers (2A)

Agnès Hoogendijk (bestuurslid), moeder van Tess op het Veld (3A)

Contact algemeen: oudervereniging@vossius.nl