OUDERBIJDRAGE, LESGELD & STUDIEKOSTEN

Schoolgids 2016-2017

Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.

Algemeen jaarbedrag en bedrag voor externe taalexamens

Het met de school overeengekomen jaarbedrag zal, na machtiging door de ouders, via automatische incasso worden geïnd. Betaling kan ineens of in twee, vijf of tien termijnen. Eventuele aanmaningskosten zijn € 5,- per gebeurtenis. Ouders die geen machtiging willen afgeven, kunnen slechts in één termijn betalen met dezelfde kosten voor eventuele aanmaningen. Indien leerlingen deelnemen aan externe taalexamens ( Cambridge, Delf, Goethe) ontvangen ouders zo mogelijk een apart deelnameformulier met incassomachtiging.

Verantwoording

De schoolleiding geeft online inzicht in de opbouw en hoogte van de kosten. Betalingen en uitgaven worden per leerling bijgehouden in een rekening-courantsysteem. Verlaat de leerling de school, dan volgt een eindafrekening.

Raming kosten

De schoolleiding maakt een raming van alle kosten gedurende de zes jaar dat een leerling op school zit en berekent op basis daarvan het te betalen jaarbedrag. Het gaat hierbij om een gemiddelde, want met het kiezen van verschillende profielen in klas 4 gaan verschillen optreden.

De ouderbijdrage van € 615,-  is in drie categorieën onderverdeeld:

- excursies en activiteiten (vrijwillige deelname: € 470,-);

- leermiddelen, kluisje, contributie aan de Oudervereniging en donatie   aan de Stichting Schoolfonds (vrijwillige deelname: € 145,-).

De hoogte van het jaarbedrag hangt dus af van de categorieën bijdrage waaraan de ouders wensen deel te nemen. Rekenvoorbeelden staan vermeld op het online ouderbijdrage-systeem.

Activiteiten

Leerlingen nemen deel aan de activiteiten die de school organiseert en ze kunnen diensten afnemen bij de school. Voorbeelden zijn: theater- en museumbezoek, collectieve aanschaf leesboeken, schaatstocht, sportactiviteiten, foto’s, tijdschriftabonnementen, extra lesmateriaal, creatieve cursussen. Hiervoor brengen wij jaarlijks een voorschot van € 190,- in rekening. Indien ouders niet willen dat een leerling tegen betaling deelneemt aan de hier genoemde niet-reguliere (les)activiteiten, geven zij dat aan het begin van het schooljaar expliciet aan de school aan en wordt de leerling uitgesloten van de desbetreffende activiteiten.

Excursies

Hieronder staan de meerdaagse excursies die we ondernemen op het Vossius met daarachter de geschatte kosten:

1. Introductiedagen klas 1: 70 euro per leerling
2. Limburgreis klas 2: 125 euro per leerling
3. Sportieve dagen klas 3: 135 euro per leerling
4. Excursies in klas 4: 255 euro per leerling
5. Romereis klas 5: 850 euro per leerling

Het komt erop neer dat er jaarlijks 280 euro in rekening gebracht wordt voor bovenstaande excursies.

We gaan er graag van uit dat alle leerlingen deelnemen aan de excursies. Er mag dan ook geen financiële reden zijn om af te zien van deelname. Als dat onverhoopt toch dreigt te gebeuren, dan kunt u een beroep doen op de Stichting Schoolfonds Vossius Gymnasium. Hiervoor kunt u zich tot de rector wenden. Indien ouders van leerlingen aangeven dat zij geen financiële bijdrage willen of kunnen leveren voor een excursie en zij evenmin een beroep willen of kunnen doen op het Schoolfonds, zal de leerling worden vrijgesteld van de excursie en een vervangende opdracht dienen te vervullen die niet zal leiden tot extra kosten voor de ouders.

Schoolbijdrage en Schoolfonds

Voor een aantal zaken moet de school zelf zorg dragen omdat die niet of niet voldoende door het Rijk worden vergoed, maar die toch noodzakelijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs. Deze kosten zijn per leerjaar verschillend. We hebben besloten om daarvoor een vrijwillige bijdrage van 65 euro per jaar te vragen.

Donatie Stichting Schoolfonds Vossius Gymnasium: De Stichting beheert een fonds waaruit bijdragen worden gegeven aan extra activiteiten zoals het jaarlijkse Café Chantant, clubs, toneelvoorstellingen, de mediatheek, verzorging van het interieur van de school en eens in de vijf jaar activiteiten in het kader van het lustrum.

De Stichting beschikt over een noodfonds voor leerlingen. Daaruit financiert zij bijdragen in de kosten van excursies of de kosten veroorzaakt door calamiteiten waartegen een leerling niet is verzekerd. Het fonds kan bestaan door een jaarlijkse vrijwillige donatie van de ouders. Het richtbedrag voor deze vrijwillige donatie is € 75,-.

Contributie Oudervereniging

De Oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage van ouders. Die bijdrage wordt gebruikt voor de jaarlijkse thema-avond  en voor het onderhouden van contacten met de overige zelfstandige gymnasia in Nederland. Het richtbedrag voor de jaarlijkse contributie is 5 euro.

Paastournooi 2013 

Wijzigingen

Jaarlijks kunnen ouders de regeling die ze met de school hebben getroffen, aanpassen via een hun toegezonden mutatieformulier. Ouders kunnen dit formulier aanvragen bij de administratie van de school. Via de oudernieuwsbrief worden zij op deze mogelijkheid geattendeerd.

Informatie en formulieren

Voor meer informatie over het ouderbijdrage-systeem kunnen ouders terecht bij de schooladministratie. De afrekening van het rekeningcourantsysteem en de inning van de bijdrage worden bijgehouden op het administratiekantoor in Haarlem.

Contactpersoon: A. Wassenaar, telefoon 023-551 71 47.

Eindexamenborrel 2013

Het boekenfonds

Vanaf het schooljaar 2009-2010 stelt de school de meeste van de benodigde boeken gratis ter beschikking. Als boeken weer in goede staat worden ingeleverd, wordt het in beeld gebrachte bedrag weer uit het rekening-courantoverzicht verwijderd. Werkboeken waarin geschreven is tegen de richtlijnen van de leraar in, worden ook in rekening gebracht. Ouders betalen desgewenst nog wel voor materialen als atlassen en woordenboeken, etc. De leerling is niet verplicht tot aanschaf van deze materialen, die te allen tijde ook in de schoolbibliotheek beschikbaar zijn, over te gaan; de school raadt aanschaf slechts aan. Ouders kunnen deze materialen bij elke boekwinkel aanschaffen dan wel bestellen bij boekhandel Van Dijk door het aanklikken van de desbetreffende button op www.lexicon-g.nl. Van Dijk brengt de bestelde materialen rechtstreeks bij de ouders in rekening. U kunt terecht met vragen over het Boekenfonds bij boeken@vossius.nl. Hier kunt u inlichtingen krijgen over de kosten die u in rekening gebracht zijn indien u voor uw kind een extra set heeft besteld van de door de school ter beschikking gestelde boeken.

Scholierenvergoeding Amsterdam

De gemeente Amsterdam kent een (gemaximeerde) ‘Scholierenvergoeding’  voor ouders/verzorgers met een laag inkomen. Ook geeft de Gemeente computers aan kinderen in het VO.

In sommige gevallen is een beroep op de Bijzondere Bijstand mogelijk. Voor meer informatie: Amsterdam.nl/pakjekans of bel 020-2526000.