Bijlage 2 regeling bezwaar en beroep

Schoolgids 2016-2017

Beroep tegen de beoordeling van toetsen in het algemeen en toetsen uit het schoolexamen in het bijzonder

1.  Als een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets, tekent hij/zij eerst bezwaar aan bij
de betreffende docent. Als de reactie van de docent voor de leerling niet bevredigend is, kan de mentor gevraagd worden te bemiddelen.

2.  Als het bovenstaande niet tot een oplossing leidt, kan de leerling in tweede termijn, binnen 4 dagen na kennisneming van de beoordeling, tegen de beoordeling in beroep gaan bij de rector. Het beroep dient
schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. Bij het eindrapport eindigt de tweede termijn uiterlijk twee dagen vóór de eindrapportvergadering.

3. De rector laat zich adviseren door een commissie van
beroep. Deze commissie bestaat uit een conrector en/ of leerjaarcoördinator en een docent, niet zijnde de docent die de beoordeling heeft gegeven, van het betreffende of een verwant vak. De commissie hoort de betrokken docent en de leerling en kan, wanneer zij
dat nodig of gewenst acht, advies inwinnen bij anderen, binnen of buiten de school. De rector is bij deze gesprekken aanwezig.

4.  Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift doet de rector uitspraak. Deze uitspraak is
bindend.

Kamp klas 1 2013-2014

Beroep bij een besluit betreffende al dan niet bevorderen

1.  Als een leerling het niet eens is met het besluit inzake al dan niet bevorderen van de leerling, tekent hij/zij binnen twee dagen beroep aan bij de rector.
Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden.

2. De rector laat zich adviseren door een commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit de twee conrectoren en de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar. De commissie kan, wanneer zij dat nodig of gewenst acht, advies inwinnen bij anderen, binnen of buiten de school.

3.  Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift doet de rector uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

N.B.:

1   Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers bestaat voorts de mogelijkheid een klacht in te dienen
overeenkomstig de Klachtenregeling Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia. Hangende de uitspraak van de Klachtencommissie blijft de beslissing van de rector van kracht.

2   Indien de leerling minderjarig is kan in plaats van ’leerling’ gelezen worden ‘ouder/verzorger’.

 

Rome klas 5 2013-2014