Bijlage 1 schoolregels

Schoolgids 2016-2017

In deze bijlage staat een verkorte opsomming van de schoolregels. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het leerlingenstatuut.

1   De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te geven.

2   De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken. Leerlingen onderling moeten respect hebben voor elkaars leerproces. Storend of belemmerend gedrag tijdens het onderwijsproces is niet geoorloofd.

3   Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, maar dient zich te onthouden van racistische, discriminerende, seksistische of anderszins beledigende taal.

4   De leerlingen mogen in het schoolgebouw en op school gebonden terrein niet roken.

5   In de klaslokalen/tijdens de lessen is alle apparatuur uitgeschakeld of stil en opgeborgen in tas of jas. In het schoolgebouw, direct rondom de school en tijdens schoolactiviteiten buiten de deur mogen geen geluids-of beeldopnamen worden gemaakt. Tijdens schoolexamens en het centraal examen wordt alle appartatuur uitgeschakeld en samen met persoonlijke spullen bij de surviellant gelegd.

6   Kauwgum kauwen tijdens lestijd is niet toegestaan.

7   Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenstalling; brommers en scooters op de voor hen vastgestelde plaats.

8   Alle leerlingen zijn verplicht het schoolgebouw, het schoolplein en het terrein rond de school netjes te houden en afval in de afvalbakken te deponeren. De zitjes op de zoldergang zijn studieruimtes alleen voor de bovenbouw. Hier mag niet geconsumeerd worden.

9   Tijdens lichamelijke oefening zijn de kleedkamers uitsluitend toegankelijk voor de leerlingen die deze les volgen.

10  Het is verboden zonder toestemming van de schoolleiding geld in te zamelen of zaken te koop aan te bieden.

11  Op en rond school en tijdens schoolactiviteiten mogen de leerlingen niet in het bezit zijn van alcohol, drugs, vuurwerk, spuitbussen, (zak)messen en andere voorwerpen waarmee enig lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Schade toegebracht door graffiti of schade in het algemeen wordt in rekening gebracht bij (de ouders van) de leerling.

12   Rond school houden leerlingen rekening met de buurtbewoners: niet voetballen op de rijweg, geen skateboards of skates.

13   In geval van vandalisme, geweld of andere strafbare feiten wordt contact opgenomen met de politie.

14   In de mediatheek ligt een protocol voor ICT gebruik. Leerlingen worden geacht zich daaraan te houden.

15   Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen en daarvoor op tijd aanwezig te zijn.

16   Een leerling die te laat komt zonder reden dient zich direct te melden bij de claviger. Leerlingen van klas 4 en hoger mogen de les niet meer in bij onrechtmatig te laat komen. Voor alle andere leerlingen geldt dat, als je meer dan een kwartier te laat bent, je niet meer toegelaten wordt tot de les.

17   Een leerling die met een voor hem geldig excuus (vooraangekondigde medische reden, telefonisch of schriftelijk aangekondigd door ouders) te laat komt, meldt zich eerst bij de claviger en gaat vervolgens met een speciaal briefje naar de les. Deze leerling brengt de volgende dag een briefje van een van de ouders mee, dat gedeponeerd wordt in de absentiebus.

18   Leerlingen van klas 1 t/m 4 melden zich de volgende ochtend om acht uur, als zij de vorige dag zonder geldige reden te laat zijn gekomen.
Als de leerlingen zich niet melden, krijgen zij dezelfde dag nog een strafmiddiddag. Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 kan veelvuldig te laat komen of absentie gevolgen hebben voor het recht op herkansing. Dit wordt verder geregeld via het examenreglement.

19   Een verzoek om vrijstelling van de lessen voor speciale gelegenheden moet altijd ruim van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de betreffende coördinator (kortdurend) of conrector (meerdaags).

20   Een leerling die absent is geweest, moet op de eerste dag na de absentie een briefje meenemen van één van de ouders of verzorgers, voorzien van naam, klas en data van absentie. Dit briefje moet in de brievenbus tegenover de kamer van de claviger worden gedeponeerd. Is de absentie vooraf bekend, dan dient dit briefje ook vooraf ingeleverd te worden. Overigens gelden voor absentie bij schoolexamens en het Centraal Examen    afwijkende regels. Deze zijn te vinden in het examenreglement.

21   Wanneer een leerling de les ernstig verstoort, kan een docent de leerling uit de les sturen. De leerling meldt zich in de meldkamer, vult een rode kaart in en gaat tegen het eind van de les met de rode kaart naar de docent om het vervolg te bespreken. De docent beslist of er een strafmiddag gegeven moet worden of niet.

22   Leerlingen verschijnen nuchter op schoolfeesten. Er mag door leerlingen bij schoolgelegenheden geen alcohol gedronken worden. Op de website zijn het alcoholbeleid van de school te vinden en de sancties die worden toegepast bij het overtreden van de regels.