BEGELEIDING

Schoolgids 2016-2017

Begeleiding voor alle leerlingen

Het Vossius Gymnasium wil een school zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden om optimaal te leren en om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Alle leerlingen die op het Vossius toegelaten zijn, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen en af te maken. De begeleiding is erop gericht om ervoor te zorgen dat ook elke leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Overigens kunnen wij leerlingen buiten en binnen de les steeds meer bijstaan in het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden.

Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met de leerling en worden dan ook structureel betrokken bij dit proces. School en ouders zijn samen opvoeders en dat vraagt zowel van de school als van de ouders initiatief in de communicatie over de leerling. De begeleiding van leerlingen op het Vossius staat uitgebreid beschreven in het schoolondersteuningsplan. Dit is te vinden op de website.

Mentor

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling. In de eerste klas is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het leven op de middelbare school. Tijdens de mentorlessen en studievaardigheidslessen wordt er aandacht besteed aan het groepsproces, de normen die binnen de groep en op school gelden en natuurlijk aan de school- en studievaardigheden. In de volgende jaren blijft de mentor de centrale persoon in de begeleiding van de leerlingen op school. De rol van de mentor verandert in de loop der tijd omdat de leerling zich ook ontwikkelt en de leerling afhankelijk van het leerjaar waar hij in zit een andere behoefte aan ondersteuning heeft. Er is een mentorouderavond in november om met ouders de stand van zaken door te nemen en af te spreken

welke acties er genomen moeten worden. Daarnaast heeft de mentor regelmatig contact met de ouders.

Juniorbegeleiders

De eerstejaarsmentoren worden bijgestaan door twee juniorbegeleiders per klas. Dat zijn zorgvuldig geselecteerde leerlingen uit de vierde klas die dicht bij de eersteklassers staan. Ze assisteren de mentor bij het kennismakingskamp in de eerste weken, bij feesten, toernooien en excursies en kunnen bemiddelen bij kleinere incidenten.

Coördinator

Elke jaarlaag heeft een coördinator. Deze coördinator geeft leiding aan de mentoren, werkt met hen aan een zo goed mogelijk onderwijsklimaat en is een belangrijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Samen met de zorgcoördinator werkt de jaarlaagcoördinator aan de leerlingbegeleiding. Hij houdt toezicht op de absenties en het gedrag van leerlingen.

Schooldecaan

De decaan begeleidt leerlingen bij het leren kiezen. Hij plaatst educatie, informatie en begeleiding in het curriculum om leerlingen in staat te stellen hun aspiraties en de kansen in hun leven/loopbaan te ontdekken, betekenis te geven en te realiseren.

De decaan begeleidt samen met de mentoren het proces van profielkeuze en daarna de keuze van studie en beroep (Loopbaanoriëntatie en begeleiding: LOB). De decaan ondersteunt leerlingen die de school met diploma verlaten bij het zoeken naar vervolgonderwijs. Leerlingen en hun ouders kunnen bij de decaan terecht met vragen over studiekosten, studiefinanciering en vervolgopleidingen. Op school hebben wij twee decanen. Zij komen in beeld in de derde klas waar zij leerlingen begeleiden bij het kiezen van een profiel.

Elke klas krijgt een les van de decaan die uitlegt hoe het programma in de klassen 4, 5 en 6 in elkaar zit en waar leerlingen op moeten letten bij het maken van de keuze. De leerlingen krijgen een boekje waarin precies staat wat dat programma inhoudt en wat de voorwaarden bij het kiezen zijn. Leerlingen kunnen bij de decaan terecht voor alle informatie over studies en beroepen.

In februari maken alle leerlingen een voorlopige profielkeuze. De leerlingen (en hun ouders) die dat willen krijgen daarna een persoonlijk gesprek met de decaan. De decaan vraagt aan de docenten advies over de mogelijkheden van de leerling in de verschillende vakken. De docenten besteden bovendien in de reguliere lessen aandacht aan het programma van hun vak in de bovenbouw. Zo nodig volgt nog een gesprek met de decaan. In april maken de leerlingen hun definitieve profielkeuze. Daarna begeleiden de decanen leerlingen gedurende de bovenbouw in de studie- en beroepskeuze na het eindexamen. De decanen zorgen er tevens voor dat  de  leerlingen  hun  maatschappelijke  stage  in  het  kader  van  hun burgerschapsvorming (van de eerste tot en met de derde klas) kunnen doen en hun beroepsoriënterende stage in de vierde klas. Leerlingen kunnen met een eigen account op decaannet veel informatie vinden als voorbereiding op een goede studiekeuze.

De decaan onderhoudt contacten met de universiteiten in verband met hetUniversity College en het Lapptopproject.

Vervolgstudie

In de bovenbouw faciliteren de decanen de kennismaking met de universiteiten/beroepsmogelijkheden na school, onder andere door het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst met Vossius-ouders.

Keuzebegeleiding in de derde klas

Aan het begin van de derde klas vinden de meeste leerlingen het nog erg lastig om een profielkeuze te maken, maar in de loop van het jaar wordt voor iedere leerling wel duidelijk welk profiel bij hem of haar past. Het grootste deel van de studielessen in de derde klas staat in het teken van de profielkeuze. De mentor gebruikt specifiek lesmateriaal voor de profielkeuze en alle derdejaarsleerlingen maken een interessetest.

In de derde klas kiezen de leerlingen hun profiel: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek. De profielkeuze bepaalt voor een belangrijk deel de vakken in de leerjaren 4,
5 en 6 (zie de lessentabellen) en geeft ook al enigszins aan wat een leerling na het eindexamen zal gaan doen.

Ouderkindadviseur (OKA)Zorg Vossius Gymnasium

De leerling wordt in overleg met de mentor en de ouders bij de  Begeleider/Adviseur aangemeld door de zorgcoördinator. In eerste instantie bieden zij kortdurende hulpverlening aan leerling en/of ouders. Ook vervullen zij een brugfunctie naar eventuele externe voorzieningen.

Schoolarts

De schoolarts is er voor leerlingen met ziektes of problemen. Ouders kunnen ook een gesprek voor hun kind aanvragen. De schoolarts heeft af en toe spreekuur op school en is via de mail bij de ggd bereikbaar. De mentor kan in overleg met de leerling en zijn ouders een leerling via de zorgcoördinator aanmelden.

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige bevraagt aan de hand van een vragenlijst alle leerlingen in de tweede en de vierde klas. De vragenlijst heet Emovo en staat voor Electronische MOnitor en VOorlichting. Het betreft een vragenlijst-onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen. Naar aanleiding hiervan worden leerlingen uitgenodigd voor een gesprek als er reden is voor verder onderzoek. Vragen kunt u stellen via mail (ggd).

Ook leerlingen uit andere klassen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen op het gebied van zorg. De zorgcoördinator is een belangrijke schakel in het maken van handelingsplannen voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Samen met ouders, leerling en mentor faciliteert hij de totstandkoming van de afspraken die nodig zijn om de leerling te ondersteunen bij het onderwijs. De zorgcoördinator werkt nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de school en zorgt voor een goede afstemming bij de aanpak en de uitvoering van de zorg. Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan vakdocent en mentor kunnen geven, worden door de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator. Indien nodig   wordt,   na   toestemming   van   de  ouders,  het   zorgadviesteam ingeschakeld. De zorgcoördinator heeft specifieke expertise bij leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen, gezins- en opvoedingsproblemen.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen en medewerkers kunnen bij de contactpersonen terecht met klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of andere zaken. Aan het begin van ieder schooljaar informeert de contactpersoon alle leerlingen over zijn/haar rol op de school en zijn/haar bereikbaarheid.

Contactpersonen:

- mevrouw J.C.M. de Wit

- de heer H. Fischer

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) heeft een externe vertrouwenspersoon voor alle meldingen die niet bij de vertrouwenspersonen van de school zelf kunnen plaatsvinden. Contact met deze externe persoon vindt plaats via de OSZG tel: 023-5430109.

Veiligheidscoördinator

Erwin Nieuwenhuis, conrector van de bovenbouw, functioneert als Veiligheidscoördinator van het Vossius Gymnasium.

Remedial Teacher

De Remedial teacher (RT-docent) begeleidt leerlingen die extra ondersteuning  nodig  hebben  bij  het  omgaan  met  specifieke leerproblemen. Leerlingen worden in eerste instantie aangemeld bij de RT- docent op grond van het leerlingvolgsysteem van de basisschool of op basis van een aangetoonde leerstoornis. Met informatie uit de screening op vaardigheden in de eerste klas, de Diataaltoets, het CBO-onderzoek en informatie uit de team- en rapportvergaderingen kan aan leerlingen RT- hulp geboden worden. Dit gebeurt soms in kleine groepen en soms tijdens individuele contacten buiten het rooster om.

Hulplessen

Leerlingen uit de eerste en tweede klassen die moeite hebben met de lesstof, worden door de coördinator aangemeld voor hulples. De lesstof wordt in kleine groepen en in een rustig tempo behandeld. Er zijn hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en Wiskunde.

Faalangstreductietraining

Voor leerlingen die zenuwachtig zijn en zelfvertrouwen missen op momenten dat ze moeten presteren, organiseren wij trainingen om met spanning om te gaan.

META

META (meergetalenteerden) is een programma voor leerlingen in de onderbouw die het gymnasiumaanbod makkelijk aan kunnen. Het project vindt plaats onder schooltijd tijdens de reguliere lessen. Dit gaat in overleg met de vakdocent. Het META-project duurt één rapportperiode en wordt afgerond met een eindpresentatie voor ouders en belangstellenden. Elke week vindt er een voortgangsgesprek plaats met de begeleider, daarnaast is er tijd die individueel en zelfstandig aan studie of onderzoek wordt besteed. Dit kan maximaal 3 uur per week aan lesuren zijn.

Studiebegeleiding

Wij proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk aan de weet te komen over onze nieuwe leerlingen. Dat doen wij door de Cito te analyseren en (taal- en reken)onderzoeken te doen in de eerste weken van het schooljaar. Na deze eerste inventarisatie krijgen leerlingen gerichte begeleiding op die gebieden waar zij lacunes hebben. In de eerste klas laten wij kinderen onderzoeken  door  het  Centrum  voor  Begaafdheid  van  de  Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de uitkomsten bieden wij leerlingen passende begeleiding. Dat kunnen vaardighedencursussen zijn (organiseren, memoriseren), hulplessen en uitdagende projecten. De Diataaltoetsen in de eerste en tweede klassen geven inzicht in de taalvaardigheden van onze leerlingen.

Huiswerkklas

Op twee middagen per week kunnen leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas op school onder begeleiding huiswerk maken. Zij krijgen tips om hun huiswerk te structureren en beter te plannen. Ze ervaren hoe het is om zonder afleiding hun huiswerk te maken. De leerlingen worden door de coördinator aangemeld nadat deze overleg heeft gehad met de mentor en de docenten.

Bijlessen

Een groep 5e en 6e klassers die gecoördineerd wordt door de conrector bovenbouw van het Vossius, organiseert bijlessen aan jongerejaars tegen een kleine vergoeding. Leerlingen die bijles willen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen aan  bijles@vossius.nl. Met de 5e of 6e klas leerling worden individuele afspraken gemaakt voor de bijles.

Externe deskundigen

Eenmaal per zes weken komt het ZorgAdviesTeam bijeen om leerlingen te bespreken. In het ZAT worden leerlingen besproken van wie wij vinden dat het noodzakelijk is om ook externe specialisten te raadplegen. In het ZAT overleggen de zorgcoördinator, de conrector, de schoolmaatschappelijk werker,  de  schoolarts  en  de  leerplichtambtenaar.  De  zorgcoördinator stemt nauw af met de leerjaarcoördinatoren en mentoren. Ouders wordt vooraf toestemming gevraagd voor bespreking in het ZAT omdat er informatie gedeeld moet worden met externe deskundigen.