AANMELDINGSFORMULIER

NIEUWE LEERLING 2017-2018   LOGO VOSSIUS GYMNASIUM   

Algemene gegevens van de leerling:

Achternaam : Tussenvoegsel :
Officiële voornamen : Roepnaam :
Geboortedatum :
 
Geboorteplaats :
Nationaliteit 1: Nationaliteit 2 :
 
Burgerservicenummer: Geslacht :

Geregistreerd woonadres van de leerling:

Straat :   Huisnummer + evt. toevoeging:
Postcode :   Woonplaats :
Telefoonnummer thuis :  

Woont bij:

beide ouders vader  moeder verzorger 

Vooropleiding van de leerling:

Naam huidige school :   Contactpersoon huidige school:  

Contactpersoon is:

leerkracht groep 8 intern begeleider

 

Bereikbaarheid van ouders/verzorgers onder schooltijd:

Naam moeder/verzorger :
Adres, indien afwijkend :
Telefoonnummer(s) :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
 

 

E-mailadres:
Beroep :

Hoogst genoten opleiding :

(v)mbo havo vwo hbo  wo

 

Naam vader/verzorger :
Adres, indien afwijkend :
Telefoonnummer(s) :
Nationaliteit :
Geboortedatum :
 

 

E-mailadres:
Beroep :

Hoogst genoten opleiding :

(v)mbo havo vwo hbo  wo

Heeft u al kinderen op het Vossius Gymnasium?         

nee ja 

Naam Vossiaan          :           Klas          :
Naam Vossiaan          :           Klas          :

Zijn er nog dingen waarvan u denkt dat het goed is als de school die van uw kind weet?

Allergisch voor :  
Gebruik medicijnen :    Dyslectisch /  Dyscalculisch
Medische klachten     ADHD / ADD
Heel nerveus bij toetsen   PDD-NOS /autisme verwante stoornis :
Maakt moeilijk vrienden   Hoogbegaafdheidsprogramma gevolgd?
    Anders nl.:

Zijn de bevindingen gedocumenteerd / is er een verklaring aanwezig?  

ja                        nee

Aanvullende informatie over uw kind of situatie die relevant kan zijn voor de school

Met de door u verstrekte informatie wordt zorgvuldig omgegaan. De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik ten

behoeve van de begeleiding van uw kind.

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat de met dit formulier aangemelde leerling niet op een tweede VO-school aangemeld staat.

  • Hierbij verleent u toestemming om uw e-mailadres te verstrekken aan onze Oudervereniging.
  • Voor communicatiedoeleinden wordt er beeldmateriaal van de leerlingen gebruikt op de website van de school en in foldermateriaal
Ik ga akkoord met gebruik van beeldmateriaal van mijn kind voor promotiedoeleinden van de school
 Ik ga niet akkoord

Amsterdam,

Handtekeningen ouders/wettelijke vertegenwoordigers:

Naam : Naam :
Handtekening:   Handtekening :  

In te vullen door inschrijver van het Vossius Gymnasium

Basisschool ontvangen

ja / nee

Kopie identiteitsbewijs

ja / nee

Burger Service Nummer ontvangen

ja / nee

Verklaring ontvangen

ja / nee

Voorrangsregel van toepassing

ja / nee

Voorkeurslijst ontvangen

ja / nee

Naam inschrijver: